×

Stadgar för Gotlands Botaniska Förening

 §1. Gotlands Botaniska Förening är en ideell sammanslutning som har till ändamål att verka för ökad  kunskap om Gotlands växter och för bevarandet av en rik flora på ön. föreningen vill också bland  allmänheten sprida intresse för botanik och naturskydd. Denna målsättning vill föreningen söka  förverkliga bl.a. genom...

 att verka för utforskandet av Gotlands flora,

 att med sin sakkunskap biträda myndigheter och organisationer i behandlingen av botaniskt  betydelsefulla naturskyddsfrågor, 

 att utge en tidsskrift, Rindi, och även på annat sätt informera och propagera för sin verksamhet och  sina åsikter,

 att arrangera exkursioner och sammankomster.

 §2. Medlemskap i föreningen kan erhållas genom erläggande av årlig avgift. Medlemsavgiftens  storlek fastställs av årsmötet. Medlem erhåller föreningens tidskrift utan kostnad.

 §3. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av åtta personer. Styrelsen har  sitt säte i Visby. Ordförande och övriga styrelseledamöter väljs av årsmötet för en tid av ett år.  Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.

 §4. Styrelsen sammanträder då ordförande anser det önskvärt eller när minst tre ledamöter så  påfodrar. Styrelsen är beslutsför när minst fem ledamöter är närvarande. Vid olika mening gäller den  varom majoriteten av de närvarande är enig. Vid olika röstetal har ordförande utslagsröst.

 §5. Styrelsen skall årligen avge berättelse om sin verksamhet. Styrelsens årsberättelse och  föreningens räkenskaper, förda per kalenderår och vederbörligen avslutade, skall senast den 1  februari varje år lämnas över till revisorerna. 

 §6. Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer. För envar av dessa  skall finnas  en suppleant. Revisorer och revisorsuppleant utses av årsmötet för tiden intill dess  nästa årsmöte hållits. Revisorerna skall senast en vecka före årsmötet avlämna revisionsberättelsen  till styrelsen. 

 §7. Föreningen håller årsmöte före mars månad utgång. Extra föreningsmöte skall hållas om  styrelsens majoritet eller minst 25 medlemmar så påfordrar. Kallelse till årsmötet och extra  föreningsmöte sker senast två veckor före mötet. Endast i kallelse upptaget ärende må föranleda  beslut. 

 §8. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare
 3. Val av två justeringsmän
 4. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
 5. Styrelsens årsberättelse och redovisning av räkenskaperna
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
 9. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 10. Val av valberedning
 11. Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår
 12. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
 13. Av medlem framställt och skriftligt motiverat förslag som kommit till styrelsen tillhanda i tid för att kunna införas i det nummer av Rindi som kommer ut närmast före årsmötet.

 §9. Ändringar i dessa stadgar skall för att äga giltighet ha antagits med 2/3 majoritet vid två på  varandra följande föreningssammanträden, av vilka det ena skall vara ett årsmöte.

 §10. Om föreningen upplöses, skall föreningens tillgångar överlämnas till organisation eller institution  som utses av årsmötet. 

Author

admin@gotlandsflora.se