×

Gotlands Flora 

- Ett 33 års långt arbete i ett fantastiskt mästerverk. 

Projekt Gotland Flora startade 1983 av Gotlands Botaniska Förening med syfte att ge ut en komplett landskapsflora med kunskap om öns naturtyper, geologi och klimat samt över utbredningen av alla Gotlands växter. Under årens gång har herbarier genomsökts efter historisk information, åtskilliga inventeringar har genomförts med engagerade och kunniga människor, data har samlats i en stor databas och utbredningskartor har producerats för växterna.  

Den första av de tre delarna blev klar 2007. Då släpptes Gotlands Flora - En guide, som handlar om växtmiljöer på Gotland. De övriga två delarna - Gotlands Flora band 1 och band 2, blev färdigställda under 2016 och släpptes under vårat boksläpp på Almedalsbiblioteket den 17 Juni 2016. Band 1 behandlar naturtyperna på Gotland, geologin, klimatet och historisk utveckling. Band 2 innehåller alla växter på Gotland med utbredningskartor och beskrivning av historiskt och idag kända lokaler. 

Gotlands flora band 1  

beskriver de geologiska och klimatmässiga förutsättningarna för Gotlands
rika och unika växtlighet. Vidare ges en översikt över kärlväxternas
invandring till Gotland och i vilka miljöer de nu förekommer. Jämförelser
med arter och artantal görs också med närliggande floraområden runt
Östersjön. En översikt ges om de gotländska växtnamn som används i
floran. I särskilda kapitel beskrivs utforskandet av Gotlands växtvärld
alltsedan tiden före Linné till våra dagar inom Projekt Gotlands flora.
Allt detta är rikt illustrerat med ett unikt kartmaterial och med bilder på
växtmiljöer och arter ur den gotländska florans rika skattkammare.

 Författare: Jörgen Petersson & Bo Göran Johansson

Omslagsfotografer: Magnus Martinsson (framsidan, havsstrandäng, Sandboviken, Sanda)
och Stellan Hedgren (baksidan) 

Förlag: SBF-förlaget & Gotlands Botaniska Förening
Utgivningsår: 2016
ISBN: 978-91-980526

Gotlands flora band 2

   

innehåller en komplett förteckning över alla nu drygt 2 400 förekommande
och tidigare genom århundradena angivna kärlväxter från Gotland.
Närmare 400 år har gått sedan de första växtlistorna sammanställdes
för Gotland. För alla dessa växter presenteras när de först uppgavs från
Gotland, deras huvudsakliga växtmiljöer, annan intressant information
från till exempel specialinventeringar samt om de i jämförelse med
äldre källor ökar eller minskar på ön. De olika växternas utbredning på
Gotland beskrivs med hjälp av prickkartor, antalet ekonomiska kartblad
och km2-rutor där de noterats och/eller lokallistor där de påträffats. Allt
detta utgående från de inventeringar som har genomförts sedan 1983
inom Projekt Gotlands flora. Ett rikt bildmaterial ingår i presentationen
av många arter som du kan finna vid strövtåg i Floras rike på Gotland.

 Författare:  Jörgen Petersson, Bo Göran Johansson & Gun Ingmansson

Omslagsfotograf: Stellan Hedgren (framsidan, gotlandssippa, och baksidan)

Förlag: SBF-förlaget & Gotlands Botaniska Förening
Utgivningsår: 2016
ISBN: 978-91-980526

Author

admin@gotlandsflora.se